phone
 • Kijów
 • Winnica
 • Dniepr
 • Zaporoże
 • Lwów
 • Charków
 • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

USŁUGI

GŁÓWNA STRONA Projektowanie prac przeciwpożarowych

Projektowanie prac przeciwpożarowych

W maju 2017 roku był anulowany  NАPB B.01.012-2007 «Przepisy przeciwpożarowe», która ustanowiła podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wykonywania ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z wymaganiami NAPB, prace ogniochronne zostały wykonane na podstawie projektu konstrukcji ognioodpornej. W chwili obecnej na Ukrainie nie ma dokumentu, który jasno regulowałby skład dokumentacji projektu przeciwpożarowego.  Jednak w przeważającej części eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i organów kontroli uważają poprawne przygotowanie projektu do prac przeciwpożarowych, jednego z głównych elementów środków przeciwpożarowych projektu budowlanego.

 

 

Główne etapy projektowania ochrony przeciwpożarowej.

 

Projektowanie systemów ochrony przeciwpożarowej dla budowli budowlanych polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budynków i budowli, która odbywa się w kilku etapach:

 • przygotowanie specyfikacji technicznych i studiów wykonalności środków ochrony przeciwpożarowej, które wskazują główne parametry prac przeciwpożarowych: wymagana klasa odporności ogniowej konstrukcji (grupa efektywności ogniowej dla konstrukcji drewnianych lub innych wskaźników zagrożenia pożarowego substancji i materiałów), system ochrony przeciwpożarowej ze wskazaniem podkładu i materiałów powłokowych, nazwa materiału do ochrony przeciwpożarowej i grubość reaktywnej lub pasywnej powłoki przeciwpożarowej, spełniające wymagane parametry ochrony przeciwpożarowej, warunki konieczne do zapewnienia temperatury i wilgotności dla zastosowania materiału i warunków jego działania;
 • stworzenie wstępnego projektu technicznego i przygotowanie dokumentacji szacunkowej dla prac ognioodpornych;
 • opracowanie projektu ochrony przeciwpożarowej.

 

Projekt ochrony przeciwpożarowej

 

1.      Nota wyjaśniająca. Ta część projektu powinna zawierać:

 • ogólne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, odporności ogniowej budynku, przyjętych klas odporności ogniowej konstrukcji budowlanych i grup efektywności ogniowej (w przypadku ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych);
 • uzasadnienie zastosowania konkretnego materiału ognioodpornego z podaniem dokumentacji technicznej producenta (nazwa i nazwa dokumentu regulacyjnego, na podstawie którego wytwarzany jest produkt przeciwpożarowy), certyfikat zgodności dla zastosowanego materiału ognioodpornego i (lub), jeśli to konieczne, protokół testu ogniowego;
 • główne właściwości fizykochemiczne projektowanego materiału uniepalniającego, warunki i czas jego działania;
 • opis wykonywania prac przeciwpożarowych w odniesieniu do przepisów przeciwpożarowych w zakresie technologii pracy: przygotowanie powierzchni konstrukcji, jeśli to konieczne, określenie dopuszczalnych rodzajów powłok podkładowych i ochronnych materiałów powłokowych, szczegółowy opis instrukcji użytkowania ze szczególnymi rozwiązaniami dla zagadnień ochrony pracy;
 • część obliczeniowa, w której podaje się obliczenia powierzchni obiektów podlegających ochronie przeciwpożarowej i obliczenia zużycia materiału ognioodpornego.

Ilość pracy ognioodpornej jest obliczana w metrach kwadratowych powierzchni, która ma być pokryta zgodnie z rysunkami i specyfikacjami elementów konstrukcyjnych, biorąc pod uwagę wyposażenie. 

 

2. Rysunki struktur i obiektów ochrony przeciwpożarowej, budynków (konstrukcji, pomieszczeń), w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe (w przypadku projektu nie jest częścią dokumentacji projektowej i szacunkowej dla obiektu jako całości). 

 

3. Wymagane aplikacje:

 • kopię certyfikatu zgodności dla zaprojektowanego ognioodpornego materiału;
 • kopię zawarcia sanitarno-higienicznego badania materiałów ognioodpornych;
 • kopię przepisów przeciwpożarowych dla zaprojektowanego materiału ognioodpornego;
 • kopia licencji podmiotu gospodarczego – dewelopera projektu.

 

Nasza firma opracowuje rozwiązania przedprojektowe do użytku z materiałami „Ammokote”, opracowuje projekty ogniochronne i, jeśli to konieczne, przekazuje ekspertyzy dokumentacji projektowej.

bannerbanner×