phone
 • Kijów
 • Winnica
 • Dniepr
 • Zaporoże
 • Lwów
 • Charków
 • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

INFOCENTER

GŁÓWNA STRONA Artykuły Rynek materiałów ogniochronnych na Ukrainie

Rynek materiałów ogniochronnych na Ukrainie

1
20.10.2019

Według ekspertów Komitetu Ochrony Przeciwpożarowej Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Konstrukcji Stalowych zapotrzebowanie na materiały ogniochronne na rynku światowym wynika z następujących głównych czynników: wzrost wielkości budowy kapitału; rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego; ubezpieczenia nieruchomości i podwyższenia kapitału firm ubezpieczeniowych; rozwój kompleksu naftowo-gazowego. Biorąc pod uwagę powyższe, naturalne jest, że na rynku światowym następuje systematyczny […]

Według ekspertów Komitetu Ochrony Przeciwpożarowej Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Konstrukcji Stalowych zapotrzebowanie na materiały ogniochronne na rynku światowym wynika z następujących głównych czynników:

 • wzrost wielkości budowy kapitału;
 • rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
 • ubezpieczenia nieruchomości i podwyższenia kapitału firm ubezpieczeniowych;
 • rozwój kompleksu naftowo-gazowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, naturalne jest, że na rynku światowym następuje systematyczny wzrost produkcji i zużycia tego segmentu materiałów.

Generalnie, według nowego raportu Global Market Insights, Inc., w ciągu najbliższych 8-10 lat globalne zużycie materiałów ognioodpornych ma wzrosnąć na poziomie 4-5% rocznie, a wielkość rynku cienkowarstwowych powłok pęczniejących w 2024 roku może przekroczyć 1 miliard dolarów.

Istotnym czynnikiem stymulującym rozwój branży środków ogniochronnych jest wzrost wydobycia ropy i gazu, zwłaszcza łupków w Chinach, Rosji i Stanach Zjednoczonych. W związku z tym rosną wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach. Okoliczności te z jednej strony stwarzają dodatkowe warunki dla rozwoju światowego rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych, z drugiej zaś zmieniają strukturę i charakterystykę stosowanych środków, w szczególności w odniesieniu do cienkowarstwowych powłok pęczniejących. W związku z tym udział powłok mogących zapewnić ochronę przeciwpożarową w przypadku pożaru węglowodorowego powinien naturalnie wzrosnąć. Zdaniem analityków to właśnie te powłoki zwiększą rozmiar rynku i cieszą się największym popytem konsumenckim.

Trochę statystyk na rynku krajowym

Obecnie krajowy rynek środków ochrony przeciwpożarowej obejmuje prawie wszystkie rodzaje materiałów ognioodpornych, które są stosowane w praktyce światowej. Jednocześnie lwią część (60–70%) nadal zajmują produkty importowane.

Jeśli mówimy o ogólnych wskaźnikach rynku, to warto zauważyć, że za okres od 2009 do 2017 roku nie było ustalonego trendu stabilnego rozwoju czy recesji. Biorąc pod uwagę kryzysowy spadek sprzedaży w 2009 roku, rynek materiałów ogniochronnych praktycznie osiągnął wartości sprzed kryzysu dopiero w 2013 roku. Katastrofalny spadek branży ogniochronnej w stosunku do lat poprzednich obserwowano w latach 2014-2015. W tym okresie wielkość sprzedaży spadła 6-8 razy. Ale jeśli spojrzeć na segment rynku po segmencie, niektóre grupy materiałów wykazały 10-krotny spadek.

Dopiero w 2016 r. Nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży głównych rodzajów środków ochrony przeciwpożarowej (powłok pęczniejących, tynków i płyt) (dwukrotnie w porównaniu ze spadkiem 2014 r.).

Należy zauważyć, że stopy wzrostu rynku w ujęciu pieniężnym wyglądają na wyższe niż w ujęciu realnym. Wynika to przede wszystkim z niestabilności waluty krajowej i wzrostu cen surowców, energii, transportu w ekwiwalencie hrywny. Dlatego bardziej obiektywną oceną wzrostu wolumenu rynku ochrony przeciwpożarowej do końca 2017 roku – w ujęciu masy fizycznej (pod względem liczby ton wyrobów) – jest wzrost prawie 1,5-krotny w stosunku do lat 2014–2015. Jednocześnie nie nastąpił spodziewany wzrost zużycia materiałów ogniochronnych do konstrukcji stalowych w 2017 roku – rynek cienkowarstwowych pęczniejących środków ogniochronnych pozostał na poziomie z 2016 roku (ok. 300 ton farb), ale rynek dla mieszanek tynków ogniochronnych zmniejszył się prawie 2-krotnie w porównaniu z 2016 r. i wyniósł nieco ponad 100 ton produktów ognioodpornych.

Jeśli mówimy o ogólnym obrazie 2018 r., To był on o 20-30% bardziej udany w porównaniu z 2017 r. Wzrost był widoczny już w drugiej połowie. Ale powstał nie z powodu ogólnego wzrostu rynku, ale dzięki kilku dużym projektom, które zostały zbudowane lub ukończone w tym okresie w stolicy i regionie. Krótko mówiąc, nie można powiedzieć, że rynek i gospodarka się rozwijają. Nie, dwa, trzy duże projekty są „odpalane”, gdzie konsumpcja była dostatecznie duża, co wciągnęło cały rynek. Oczywiście nie jest to do końca korzystne dla rynku, ponieważ jego koncentracja występuje tylko w jednym regionie. Generalnie na Ukrainie rynek ochrony przeciwpożarowej nadal znajduje się w pewnym stopniu w stagnacji.

Zgodnie z wynikami dwóch pierwszych kwartałów br. Wykazuje spadek. Ale na osądzanie jest za wcześnie. Wszystko będzie zależało od całej gospodarki kraju. W końcu ochrona przeciwpożarowa zawsze była związana z budownictwem ogólnym, w szczególności konstrukcjami niemieszkalnymi.

Pomimo ogólnych wahań rynku ochrony przeciwpożarowej na Ukrainie w ciągu ostatnich 10 lat, segmentacja ze względu na rodzaje materiałów ogniochronnych i zakres ich zastosowania pozostaje niezmieniony: 75-80% rynku materiałów (w ujęciu masowym) przypada na zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, 8-12% – na ochronę przeciwpożarową systemów wentylacyjnych 10% to materiały do ​​uniepalniania konstrukcji drewnianych, niewielki udział (2-3%) stanowią środki ochrony przeciwpożarowej kabli, przepustów kablowych i inne systemy inżynieryjne.

Jednocześnie coraz większy udział w zużyciu mają wodorozcieńczalne farby i lakiery ognioochronne.

Jeśli wcześniej na 2 kilogramy zużytej farby na bazie organicznej był 1 kilogram HP, to teraz tak nie jest. Trend „ekologiczny” zbiera swoje żniwo, a Ukraina powtarza światowe trendy.

Pewne zmiany zaszły w sezonowości konsumpcji. Z reguły szczyt sprzedaży przypada na jesień, ale dziś okres wiosenny również charakteryzuje się aktywnością.

Jeśli chodzi o konkurencję, układ sił na rynku jest pofałdowany. Tak więc, jeśli w ciągu ostatnich 15 lat największą sprzedaż miały farby rosyjskie, a jeden producent zajmował ponad 60% rynku, to teraz sytuacja się zmienia i następuje stopniowy wzrost udziału producentów krajowych i krajów UE. Ponadto różnica w cenie między materiałami importowanymi i krajowymi nie jest znacząca, ponieważ główne składniki chemiczne produktów krajowych są importowane.

Nowe zasady gry ze starymi problemami

Jego gracze opowiadali o osobliwościach rozwoju rynku ochrony przeciwpożarowej na Ukrainie, zmianach w zasadach gry i występujących tam problemach.

Constantine Calafat,

Dyrektor Kovlar Group LLC, Szef Komitetu Ochrony Przeciwpożarowej Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Konstrukcji Stalowych:

– Główną wiadomością na dziś jest to, że na Ukrainie zostały wprowadzone nowe przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jest to dokument regulacyjny, który został anulowany kilka lat temu. Jednocześnie w nowej edycji wprowadzono nowocześniejsze i poprawniejsze podejście w zakresie robót przeciwpożarowych oraz ich późniejszej dostawy i odbioru. Nad wydaniem „Zasad Ochrony Przeciwpożarowej” pracowali specjaliści zarówno z agencji rządowych, jak i praktycy biznesu wraz z przedstawicielami nauki i organizacji eksperckich, które przyjmują prace w tym zakresie.

Zmieniony dokument w dużej mierze powtórzył poprzednie wydanie, z wyjątkiem dwóch rozdziałów deregulacyjnych. Tutaj zastosowano europejską praktykę, gdy o zgodności lub niezgodności wykonanych prac przeciwpożarowych („wykonaj lub ułaskaw”) decyduje nie przedstawiciel nadzoru przeciwpożarowego, ale przedstawiciele organizacji eksperckich działających w tym zakresie. W tym przypadku organizacja ekspercka (aw szczególności rzeczoznawca) to struktury, które posiadają wszystkie niezbędne pozwolenia na ocenę wykonanej ochrony przeciwpożarowej i są odpowiedzialne przed klientem za tego typu prace, w tym finansowo.

W zakresie odbioru wykonanych prac przeciwpożarowych, zgodnie z nowym wydaniem „Przepisów ochrony przeciwpożarowej”, klient sam decyduje, komu przekazać wykonane prace i jak je wykonać.

Druga zmiana w nowym wydaniu Regulaminu związana jest z zezwoleniami na prawo do stosowania jednego lub innego środka ochrony przeciwpożarowej – poprzednio producenci materiałów byli zobowiązani do uzgodnienia „Regulaminu wykonywania robót przeciwpożarowych” (instrukcja wniosek) z Państwową Służbą Ratunkową, co w niektórych przypadkach doprowadziło do korupcji. To wymaganie zostało usunięte.

Ale to nie wszystkie zmiany. W przygotowaniu jest nowy standard robót przeciwpożarowych. Do końca roku będzie już w wersji pół-roboczej. Te przykłady w tworzeniu reguł pokazują, że branża tworzy „reguły gry” dla siebie i jest gotowa ich przestrzegać. Bez względu na to, w jaki sposób władze „flirtują” z biznesem, na przykład anulując, a następnie zwracając dokumenty o charakterze zezwalającym i regulacyjnym, większość uczestników rynku rozumie potrzebę kontroli. Uderzającym przykładem są warunki udzielania licencji na wykonywanie prac przeciwpożarowych. Rynek budowlany żył bez nich przez kilka lat. W tym czasie rynek w tym kierunku nie załamał się, ale wzrosło prawdopodobieństwo, że każdy, bez niezbędnej specjalnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, zacznie wykonywać dość poważny rodzaj pracy, w tym prace przeciwpożarowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów, w których praca jest krytyczna i odpowiedzialna, takich jak agencje rządowe powinny i muszą monitorować.

Kolejnym wyzwaniem dla rynku ochrony przeciwpożarowej jest zniesienie obowiązkowej certyfikacji. Pozwoliło to firmom zagranicznym na uznawanie certyfikatów ważnych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym zaczęły pojawiać się przypadki, gdy interpretacja certyfikatów i innych zezwoleń wydanych na Ukrainie nie odpowiada znaczeniu lub idei wyznaczonej przez organy oceny zgodności w Unii Europejskiej. Jednym z powodów jest to, że wielu klientów, projektantów i innych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie przeczytało całego dokumentu, co prowadzi do niezrozumienia zakresu i przydatności materiałów ognioodpornych. Każdy dąży do uproszczenia: klient widzi, że w certyfikacie jest napisane „do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych lub drewnianych” i nie zawraca sobie głowy doprecyzowaniem szczegółów i wszystkich aspektów zastosowania tego materiału.

Kolejny niuans – decyzję o zastosowaniu określonego rodzaju ochrony przeciwpożarowej z reguły podejmuje sam klient, jeśli ma doświadczenie w stosowaniu tego lub innego materiału, lub projektant oferuje własne opcje.

W drugim przypadku projektant najczęściej jest „wyostrzony” na kilku ogólnych opcjach i są one ciągle projektowane. Z tego powodu zdarzają się przypadki, gdy w projekcie produkcji wyrobów trudnopalnych znajdują się przestarzałe rozwiązania, podczas gdy przemysł i nauka już dawno posunęły się do przodu. Takie przypadki są szczególnie częste w projektach ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. Posuwa się nawet do przepisywania impregnatów zmniejszających palność z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, chociaż na rynku są już bardziej postępowe analogi.

Niewątpliwie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ponieważ zakłada się, że projektant musi mieć wszelkie informacje o nowych produktach i technologiach na rynku. Ale w praktyce jest to dość rzadkie. W rezultacie na Ukrainie pojawia się pewien problem z prawidłowymi projektami robót przeciwpożarowych i personelem, który je opracowuje.

Według statystyk z ogólnej liczby projektów: 50% – które można odczytać i wykonać w przyszłości, 50% – to zbiór liczb, wykresów i tabel, które czytając go, stwarzają wrażenie, że ten, kto opracował, nie rozumie, co napisał … Mając to na uwadze, wielu doświadczonych klientów przekazuje już opracowane i zatwierdzone projekty produkcji robót przeciwpożarowych do korekty przez sprawdzonych specjalistów pod kątem ich poprawności.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, obecnie istnieje tendencja do przechodzenia do pracy zgodnie z zasadami europejskimi. Jednym z tych przejawów jest to, że każdy ma swój własny obszar odpowiedzialności. Mówiąc o przejściu na standardy europejskie, trzeba zrozumieć, że działają one tylko wtedy, gdy na wszystkich etapach prac wszyscy uczestnicy tego projektu wykonali swoją pracę bezbłędnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ale na rynku ukraińskim sytuacja wygląda trochę inaczej. Cena tego wydania jest również jednym z głównych wskaźników. W zależności od podejścia do kwestii wyceny, klientów można warunkowo podzielić na kilka typów: jeden klient rozumie znaczenie środków przeciwpożarowych, liczy pieniądze i chce, aby praca została wykonana jak najlepiej. Niestety, jest bardzo niewielu klientów stosujących takie podejście. Drugi typ to klient, który operuje tylko ceną i jeśli pojawi się oferta na niższą kwotę, to weźmie tylko ją i będzie kierował się tym, że z definicji praca zostanie wykonana poprawnie. Trzeci to klient, który nic nie robi. Nie spełnia nawet norm. Uderzającym przykładem jest posiadanie normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodnie z którą na rurach z tworzywa sztucznego (szczególnie w budownictwie mieszkaniowym) należy zakładać specjalne mankiety (złączki), aby podczas pożaru nie rozprzestrzeniał się po pomieszczeniu. A więc: są klienci, którzy instalują te produkty przeciwpożarowe, i są tacy, którzy kategorycznie odmawiają spełnienia tego wymogu. W takich przypadkach brakuje tej samej kontroli ognia, która powinna to monitorować.

Kolejnym problemem jest „ochrona niepożarowa”. Niestety rośnie. Jednym z powodów, i już go nazwaliśmy, jest anulowanie obowiązkowej certyfikacji. W związku z tym nikt nie kontroluje, jak i co jest produkowane. „Nie przeciwpożarowe” można umownie nazwać produktami, które nie posiadają właściwości materiału ognioodpornego, które są deklarowane w reklamie, a nawet na to dopuszczają. Dotyczy to zwłaszcza materiałów impregnujących do drewna, a zwłaszcza tych, które zostały wyprodukowane zgodnie z radzieckimi standardami. Faktem jest, że wcześniej istniały inne warunki ich stosowania. Przykładowo uregulowano tzw. „Głęboką impregnację” drewna w autoklawach. W tej chwili nikt tego nie robi, a jeśli tylko weźmiesz i „spryskasz” drewno, nie uzyskasz efektu ochrony przeciwpożarowej.

Kolejnym problemem branży jest fałszowanie certyfikatów zgodności, co z kolei wskazuje, że produkty nie odpowiadają deklarowanym właściwościom. Tutaj sama cena powinna być niepokojąca. Kiedy impregnat do drewna kosztuje mniej niż paczka soli kuchennej – o jakich właściwościach ochronnych możemy mówić.

Również eksperci z branży środków ogniochronnych borykają się z problemem, gdy klient „naciska” na wykonawcę kosztami prac ogniochronnych do tego stopnia, że ​​ten ostatni jest zmuszony, obawiając się przegapić zamówienie, obniżyć jego koszty poprzez użycie sfałszowanych materiałów lub zmniejszyć projektowe zużycie materiałów, a może i jedno i drugie razem. …

W takich przypadkach bardziej uzasadnione ekonomicznie jest podejście do kosztów projektu ochrony przeciwpożarowej. Na przykład w USSS promujemy teraz nowe podejście do obliczania materiałów ognioodpornych, które pozwalają obniżyć koszt projektu do 20-30% bez utraty właściwości i wydajności ognioodporności.

Czasami po prostu brakuje odpowiedniego zaplanowania wszystkich działań budowlanych i przeciwpożarowych, dlatego prace ogniochronne są bardzo drogie. Jest to szczególnie istotne, gdy obiekt jest już przygotowywany do odbioru, aw ostatniej chwili planowana jest ochrona przeciwpożarowa. W tym przypadku ponoszone są kolosalne koszty i to nie na ochronę przeciwpożarową, ale na kwestie organizacyjne i pomocnicze.

A teraz trochę o samym rynku materiałów. Jeśli dokonamy oceny zużycia niektórych środków ochrony przeciwpożarowej, to będzie ona wyglądać następująco: cienkowarstwowe farby do konstrukcji stalowych> tynki do konstrukcji stalowych i betonowych> materiały na przepusty kablowe> złączki i kołnierze trudnopalne do rurociągów z tworzyw sztucznych> farby ogniochronne do konstrukcji drewnianych> środki do ochrony przeciwpożarowej kanałów powietrznych> uszczelniacze, uszczelnienia itp. Taki układ wiąże się z udziałem niektórych konstrukcji budowlanych podlegających ochronie przeciwpożarowej w ogólnym zakresie konstrukcji na placu budowy.

Zgodność (lub niezgodność) z wymogami regulacyjnymi również odgrywa ważną rolę. Powszechnie przyjmuje się, że konstrukcje stalowe prawie zawsze podlegają ochronie przeciwpożarowej, a konstrukcje betonowe są preferowane, aby były uważane za już ognioodporne, chociaż często tak nie jest. Po prostu przymykają oko na potrzebę ochrony przeciwpożarowej przejść rur z tworzyw sztucznych i innych mediów.

Głównym odbiorcą materiałów ogniochronnych na Ukrainie były i pozostają firmy budowlane budujące duże obiekty – galerie handlowe, sklepy korporacyjne, magazyny i centra logistyczne.

Przez cztery pełne lata obecności firmy “Kovlar Group” na ukraińskim rynku ochrony przeciwpożarowej opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy całą gamę materiałów ogniochronnych do wszystkich typów konstrukcji budowlanych. W tym roku certyfikowanych będzie szereg nowych środków ochrony przeciwpożarowej: farba ognioodporna do wyrobów kablowych, kompozycja do ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych, farba wodorozcieńczalna do konstrukcji metalowych.

Jeśli mówimy o rozwoju handlowym przedsiębiorstwa Kovlar Group, to można zauważyć, że nasze produkty podbijają coraz większy segment rynku krajowego, wypierając producentów rosyjskich i innych zagranicznych. Sekret takiego sukcesu jest prosty: uruchamia się kompleks cech naszego produktu – ukraińska cena i europejska jakość, a także wykwalifikowane wsparcie materiału – od wyboru metody ochrony przeciwpożarowej i projektu po kontrolę obróbka ognioodporna.

Jest zbyt wcześnie, aby mówić o zaostrzeniu norm środowiskowych w obszarze ognioodporności, ponieważ takie normy środowiskowe nie są jeszcze narzucane produktom. A redukcja zagrożeń środowiskowych zarówno podczas eksploatacji sprzętu przeciwpożarowego, jak i podczas pożaru to kwestia sumienia producenta. Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak ważne dla konsumenta są cechy środowiskowe. Dopóki w kraju nie powstanie norma, która reguluje lub zabrania zawartości niektórych składników w produktach ognioodpornych, kwestie bezpieczeństwa środowiskowego będą otwarte zarówno dla producenta, jak i dla konsumenta.

Jeśli nie wdamy się w spory o korupcję, lobbing niektórych producentów i eksporterów, niedoskonałość ram regulacyjnych, to głównym hamulcem na rynku ochrony przeciwpożarowej jest ogólny upadek gospodarczy wszystkich sektorów, w tym budownictwa.

Prognozy dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej na Ukrainie będą miały bardzo duży udział błędu, a nawet projekcji. Bardziej poprawne byłoby stwierdzenie – poczekaj i zobacz …

Na rynku trend zmierza w kierunku ekspansji obecności materiałów europejskich. Z jednej strony Ukraina podjęła pewne zobowiązania, do których należy zniesienie krajowych standardów metod badawczych. W efekcie w latach 2021–2022 powinny zostać wprowadzone europejskie standardy badań, co z kolei doprowadzi do obumarcia ukraińskiego oddziału itp. Tu rodzi się pewien strach o rodzimych producentów. Jeśli Ukraina nie odbuduje i nie podniesie swoich laboratoriów badawczych, wówczas ukraińskie materiały ogniochronne będą musiały zostać przetestowane w Europie. A to dość kosztowna przyjemność. Ale nie rozpaczamy i wierzymy w to, co najlepsze.

Wiaczesław Kraevsky,

dyrektor firmy “Zakhisnі materіali”:

– W 2018 roku rynek pozostawał pod wpływem kryzysu gospodarczego. Jednak odrodzenie zaczęło się stopniowo pojawiać. Sprzedaż poprawiła się nieznacznie, ale niewiele. Takie zmiany są związane z pewną stabilizacją sytuacji gospodarczej na Ukrainie.

Konsumenci nadal poszukiwali najbardziej ekonomicznej opcji wykonania ochrony przeciwpożarowej, która w obecnych warunkach monitorowania realizacji tych środków technicznych stała się podatnym gruntem dla pracy o niskiej jakości. A także użycie mniejszej ilości materiału ognioodpornego niż przewidziano w projekcie, a czasami fałszowanie, gdy materiał, z którym wykonano pracę, został uznany za ognioodporny.

Największym popytem są niestety tanie materiały ogniochronne, posiadające atest. Ale w warunkach niskiej kontroli nad wykonywaniem pracy stało się możliwe zastosowanie materiału ognioodpornego, który nie ma odpowiedniego certyfikatu. Na przykład istnieją impregnaty do drewna opóźniające palenie, które są certyfikowane do głębokiej impregnacji w autoklawie i są stosowane do obróbki powierzchni, którą można nakładać bezpośrednio na miejscu za pomocą natrysku, pędzla lub wałka.

Po raz kolejny wynika to z faktu, że znaczna liczba klientów nie rozumie wszystkich zawiłości ochrony przeciwpożarowej. Wybierają tańszą opcję, a wykonawcy, nie mając dostatecznej kontroli nad konkurencją o zamówienie, w celu obniżenia kosztów decydują się na takie opcje uniepalniania.

Materiały trudnopalne ze swej natury należą do segmentu biznesowego B2B. Oznacza to, że konsumenci końcowi są z reguły osobami prawnymi. Osoby fizyczne kupują głównie ognioodporne materiały drzewne do swoich prywatnych domów.

Jeżeli dzielimy osoby prawne na konsumentów, to mogą to być: klient (właściciel obiektu) i generalny wykonawca oraz wykonawca (firmy bezpośrednio wykonujące prace przeciwpożarowe, posiadające na to odpowiednią licencję).

Wśród tych potencjalnych nabywców większość stanowią firmy zajmujące się obróbką środków zmniejszających palność. Klienci wolą pracować pod klucz.

Jednocześnie właściciele nieruchomości również wpływają na wybór materiału ognioodpornego. Ostatnio ten trend zaczął być coraz bardziej widoczny. Tutaj wiele zależy od właściciela taniego materiału, klienci nie zwracają uwagi na ten parametr. Istnieją jednak pojedyncze przypadki, w których czynnik środowiskowy odgrywa rolę. Ma to więcej wspólnego z zagranicznymi klientami (inwestorami), którzy chcą uzyskać certyfikaty środowiskowe od strony trzeciej. W tym celu upewniają się, że materiały użyte na budowie spełniają wymagania środowiskowe.

Na przykład certyfikat DGNB, który jest wydawany przez organizację pozarządową „Council for Sustainable Building of Germany” (DGNB – Deutsche Gesellschaftfür Nachhaltiges Bauen). Polega na zastosowaniu farb i lakierów na bazie wody.

Uzyskanie takich zaświadczeń w przyszłości daje korzyści w eksploatacji budynku (mniejsza wysokość składki ubezpieczeniowej, kredytów itp.).

Główną barierą utrudniającą rozwój rynku jest brak skutecznej kontroli jakości wykonywanych prac przeciwpożarowych. Wynika to z całego szeregu problemów, w szczególności z niewystarczających ram prawnych i regulacyjnych.

Istotny wpływ na rozwój rynku miałoby wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości. W takim przypadku firmy ubezpieczeniowe przejęłyby kontrolę jakości obróbki ognioodpornej. Mając interes finansowy, poprzez wysokość składek ubezpieczeniowych zmusiliby właścicieli budynków do poważniejszego potraktowania jakości środków zmniejszających palność.

Główny problem polega na tym, że Ukraina znajduje się w okresie przejściowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej: od podejścia radzieckiego do nowoczesnego rynkowego. W Związku Radzieckim był tylko jeden właściciel – państwo. Monitorował bezpieczeństwo swojego mienia za pośrednictwem straży pożarnej. W nowoczesnych warunkach, gdy wraz z własnością państwową pojawiła się własność prywatna, planuje się powierzyć organom straży pożarnej funkcje monitorowania bezpieczeństwa życia ludzkiego, zapobiegania katastrofom ekologicznym i rozprzestrzenianiu się pożarów na inne obiekty.

A jeśli budynek spłonął i nikt nie został ranny, nie doszło do katastrofy ekologicznej, nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na inne pobliskie obiekty, to jest to bardziej kwestia ekonomiczna dla właściciela budynku i firmy ubezpieczeniowej, jeśli jest ubezpieczony. Ale rynek ukraiński nie jest jeszcze gotowy na takie podejście.

Nie spodziewam się żadnych przełomów w 2019 roku. Rynek środków zmniejszających palność będzie nadal przechodził spontaniczną samoorganizację. Doświadczenie eksploatacji budynku będzie stopniowo przekonywać właścicieli o konieczności ścisłej kontroli nad zabezpieczeniem ogniochronnym. Jednocześnie pokładam duże nadzieje w tym, że takie organizacje publiczne jak USSS i USPTB oraz komitety techniczne podległe Ministerstwu Rozwoju Regionalnego będą nadal rozwijać bazę regulacyjno-techniczną odpowiadającą aktualnym warunkom rynkowym. Jest to warunek wstępny poprawy kontroli nad wdrażaniem obróbki ognioodpornej.

Irina Pavlyuchenko,

przedstawiciel firmy “Mars-A”:

– W ciągu ostatnich kilku lat asortyment produktów przeciwpożarowych znacznie się powiększył. Na rodzimym rynku obserwuje się rozwój krajowych firm produkcyjnych i umacnianie ich pozycji, co wiąże się z przyciąganiem najnowszych technologii i wprowadzaniem nowych rozwiązań.

Ochrona przeciwpożarowa metalowych kanałów powietrznych staje się dziś powszechna. Jednocześnie stosowanie materiałów ognioodpornych jest jednym ze sposobów na zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji tych wyrobów.

Przedsiębiorstwo Sp. Z oo “Mars-A” opracowało system przeciwpożarowy “BRANDIZOL” – ochrona przeciwpożarowa kanałów powietrznych “. Materiał ten służy do zwiększania odporności ogniowej różnego rodzaju metalowych kanałów wentylacyjnych w systemach wentylacji, klimatyzacji i oddymiania. System otrzymał granice odporności ogniowej EI 45 i EI 60 i składa się z arkusza bazaltowego BSTV (bazalt superfine fiber) foliowanego jednostronnie oraz nanomodyfikowanego koloidalnego krzemianu sodu – wielofunkcyjnego kleju będącego kompozycją opartą na nieorganicznych spoiwach i minerałach. wypełniacze.

Nasz materiał jest z powodzeniem stosowany przy budowie obiektów o znaczeniu społecznym, budynków administracyjnych i rządowych. Produkty zajmują wysoką pozycję w budowie centrów handlowych i budynków mieszkalnych.

Jeśli mówimy o trendach rozwoju światowego rynku materiałów ognioodpornych, to możemy zwrócić uwagę na zaostrzanie się norm środowiskowych.

Wśród problemów utrudniających rozwój segmentu uniepalniaczy znajdują się niezgodności z przepisami dotyczącymi prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej, brak przejrzystości w procesie przyjmowania przedmiotów ochrony przeciwpożarowej, pojawienie się podrobionych produktów i materiałów z celowo fałszywymi cechy jakościowe, złożoność i nieprzejrzystość certyfikacji produktów.

Zamiast posłowia

Podsumowując, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że optymalnym rozwiązaniem w ochronie przeciwpożarowej jest dobór skutecznych środków dla określonych warunków pracy o maksymalnej żywotności, co pozwala zminimalizować koszt całego kompleksu prac przeciwpożarowych.

Niestety, krajowy rynek ochrony przeciwpożarowej jest nadal daleki od cywilizacji, gdzie każdy jest odpowiedzialny za swój własny segment w całym procesie. Ale nawet fakt, że firma rozpoczyna przegląd wymagań dotyczących ujednolicenia odporności ogniowej konstrukcji budowlanych, sugeruje, że ten rynek ma przyszłość. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku organizacje branżowe podpisały memorandum o współpracy w celu przeanalizowania wymagań krajowych dokumentów regulacyjnych i ich harmonizacji z europejskimi ramami regulacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Ukraińskie Centrum Konstrukcji Stalowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy, Departament Zapobiegania Sytuacjom Nadzwyczajnym w DSNS Ukrainy oraz Urząd Skutecznej Regulacji BRDO osiągnęły porozumienie o długoterminowej współpracy i łączenie wysiłków na rzecz poprawy wymagań w zakresie standaryzacji odporności ogniowej konstrukcji budowlanych, regulowanych przez krajowe ramy regulacyjne w dziedzinie budownictwa i ich zbliżenia do wiodących praktyk europejskich i światowych.

„Naszym głównym zadaniem jest aktualizacja wymagań dotyczących odporności ogniowej konstrukcji budowlanych określonych w obowiązujących normach, a tym samym doprowadzenie ich do poziomu akceptowanego w cywilizowanym świecie. W przypadku dostosowania wymagań przepisów budowlanych do norm europejskich osiągniemy optymalizację kosztów niezbędnych środków przeciwpożarowych i ochrony przeciwpożarowej konstrukcji, co docelowo obniży całkowity koszt budowy. Skorzystają na tym wszyscy uczestnicy rynku budowlanego ”- powiedział Wiaczesław Koleśnik, dyrektor wykonawczy USCC.

Wyżej wymienione organizacje branżowe, a także Ukraiński Instytut Badawczy Ochrony Ludności, po podpisaniu memorandum, będą długofalowo współpracować w następujących obszarach:

Studium europejskich i światowych ram prawnych, a także doświadczenie w regulacji odporności ogniowej konstrukcji budowlanych.
Systematyzacja otrzymywanych informacji i ich porównanie z istniejącymi wymaganiami krajowych ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Przygotowanie raportu z wyników wykonanych prac ze zaktualizowanymi wymaganiami oraz wykazem dokumentów regulacyjnych, w których wskazana jest zmiana wymagań w zakresie ujednolicenia odporności ogniowej konstrukcji budowlanych.
Przygotowanie specyfikacji technicznych do zmiany aktualnych dokumentów regulacyjnych dotyczących budowy.

Svetlana Bondarenko

Na podstawie materiałów z magazynu

„Kapstroitelstvo” nr 7-8, 2019

Pobierz artykuł

DRUGIE Artykuły
bannerbanner
Rynek materiałów ogniochronnych na Ukrainie×